Talcuirea Dumnezeiestii Liturghii

Posted: octombrie 10, 2008 in Lumea Ortodoxiei
Etichete:, ,

de protopresviterul Mihail Pomazanski

Dumnezeiasca Liturghie ocupă locul central în cadrul slujbelor zilnice. Într-adevăr, nu este doar o slujbă, ci este cea mai mare din Tainele Bisericii, taina săvârşirii Jertfei fără de sânge şi a împărtăşirii credincioşilor cu Trupul şi Sângele lui Hristos.

După strădaniile în rugăciune ale întregii zile, după aceste nevoinţe întru rugăciune, se aşterne înaintea credincioşilor sfânta şi tainica Masă[1]. Ea este în chip vădit împlinirea tuturor cererilor, chemarea la Masa Domnului. Şi, de fapt, acolo unde Dumnezeieştile slujbe se slujesc de-a lungul întregii zile, potrivit tipicului[2], Dumnezeiasca Liturghie este primită în acelaşi fel precum se primeşte cina în sânul familiei, chiar şi atunci când nu este nimic atrăgător sau îmbelşugat, de către cei ce lucrează, după ce au isprăvit cu treaba. Cât de mult pierd atunci aceşti oameni, şi cu atât mai mult acele comunităţi parohiale, pentru care toate dumnezeieştile slujbe, chiar şi cele de Duminică, constau doar dintr-o Liturghie! Nu este de mirare aceasta, când pentru oamenii aceştia doar participarea la Liturghie pare a fi o îndatorire şi un chin…

Pentru marea parte a anului, rânduiala Liturghiei, aşa cum este slujită zilnic în Biserica Ortodoxă, o urmează pe cea a Sf. Ioan Gură de Aur. De zece ori pe an, se slujeşte Liturghia Sf. Vasilie cel Mare. Aceste zece zile sânt următoarele: cele cinci Duminici ale Postului mare, Joia Mare şi Sâmbăta Mare din Săptămâna Patimilor, ajunul Naşterii lui Hristos şi ajunul Epifaniei, şi ziua de prăznuire a Sf. Vasilie cel Mare, 1 ianuarie. În Postul Mare, miercurile şi vinerile, în joia primei săptămâni a Postului Mare şi în primele trei zile ale Săptămânii Patimilor, se slujeşte Liturghia Darurilor înainte sfinţite.

Primele două rânduieli[3] au o structură identică. Deosebirea dintre ele constă doar în întinderea mai mare, la Liturghia Sf. Vasilie cel Mare, a rugăciunii euharistice care săvârşeşte taina.

Există nenumărate tâlcuiri ale Liturghiei, unele de la sfinţii Părinţi şi altele din partea unor simpli şi evlavioşi drept-slăvitori creştini. Că un exemplu pentru cele din urmă, avem „Cugetările asupra Dumnezeieştii Liturghii”, ale scriitorului rus Nicolai Vasilievici Gogol (1809-1852). În aceste tâlcuiri, cei ce doresc pot dobândi o înţelegere mai amănunţită şi profundă a fiecărui moment din sfintele slujbe. În studiul de faţă al dumnezeieştilor slujbe ortodoxe, este cu putinţă a explica doar pe scurt rânduiala Liturghiei şi a menţiona semnificaţia celor mai însemnate părţi.

Cuvântul „Liturghie” înseamnă „slujbă comună/obştească”. Urmând însăşi Cinei celei de Taină, care a fost prăznuită de către Domnul Iisus Hristos împreună cu ucenicii în noaptea în care a fost trădat, liturghia este un act sacramental al celei mai apropiate uniri cu Hristos pentru cei ce cred într-însul, o expresie a unităţii dintre trupul Bisericii şi Capul ei. Celelalte slujbe se pot sluji separat, chiar în locuri din afara lăcaşului bisericii, şi fără vreo legătură cu celelalte slujbe de rugăciune; celelalte slujbe pot fi citite sau cântate, dacă este nevoie, chiar şi fără preot, potrivit rânduielii speciale care este prevăzută în tipic pentru o astfel de ocazie. Liturghia poate fi slujită doar de către un episcop sau presviter (preot) hirotonit canonic, pe o Sfântă Masă ce a fost sfinţită, într-o biserică, sau, în cazuri de excepţie, oriunde, pe antimisul sfinţit pentru aceasta sau pe veştmântul liturgic. Mai cere şi o pregătire anume, în rugăciune.

Trei părţi urmează una după alta, în Liturghie: a) proscomidia[4], b) Liturghia Catehumenilor[5] şi c) Liturghia Credincioşilor.

Proscomidia este „pregătirea” liturgică, săvârşită de preot. Are loc fără participarea credincioşilor; participarea acestora este exprimată doar prin aducerea pâinii pentru proscomidie, prescura[6]. Proscomidia constă în pregătirea Sfântului Agneţ[7] pe disc şi a vinului în potir pentru apropiata lor prefacere. Împrejurul pâinii, Sfântul Agneţ, sânt aşezate alte părticele în cinstea Maicii Domnului şi spre prăznuirea tuturor cetelor de sfinţi, şi pentru pomenirea spre împăcarea cu Dumnezeu a creştinilor ortodocşi vii şi adormiţi, – „pre cei ce o au adus şi pre cei pentru cari s-a adus”[8]. Aceste părticele sânt turnate în Potir după împărtăşirea credincioşilor, la sfârşitul Liturghiei.

A doua parte a Liturghiei este cea pentru tot poporul, pentru credincioşii creştini ortodocşi.

„Binecuvântată este Împărăţia, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor” – rosteşte preotul. Această strigare ne înalţă inimile şi cugetele la Împărăţia Prea Sfintei Treimi, spunându-ne că Liturghia este taina unirii celei mai mari cu Dumnezeu, taina împăcării Cerescului Părinte cu Fiul Său pentru păcatele oamenilor, mărturia iubirii Cerescului Părinte pentru neamul omenesc, taina Sfântului Duh, Care preface darurile ce se aduc în Trupul şi Sângele lui Hristos.

De îndată după această rostire, în Ectenia Mare ce urmează, numită şi Litania Păcii, Biserica se roagă pentru pacea lumii, pentru Biserică şi pentru toţi credincioşii. Imediat după, urmează doi psalmi, şi auzim cântările ce adună laolaltă liturghiile Bisericii pământeşti şi celei cereşti. Mai întâi, în psalmii „Binecuvintează, suflete al meu, pre Domnul” (Ps. 102) şi „Laudă, suflete al meu, pre Domnul” (Ps. 145), ascultăm chemarea mădularelor pământeşti ale Bisericii de a slăvi pe Dumnezeu, şi după aceştia, se cântă o mărturisire de credinţă scurtă, dar completă, în Fiul lui Dumnezeu; este cântarea „Unule Născut, Fiule”. În ea sânt cuprinse toate dogmele de căpătâi privind Persoana lui Iisus Hristos, şi anume:

a) El este Fiul lui Dumnezeu cel Unul Născut, şi

b) Cuvântul lui Dumnezeu,

c) El este veşnic, fără de moarte,

d) că a primit pentru mântuirea noastră a se face om,

e) că Maica Sa Maria este de Dumnezeu Născătoarea şi Pururea Fecioară,

f) că S’a unit cu omul fără putinţă de schimbare, pe veci,

g) că a fost răstignit, deşi era Dumnezeu,

h) că, cu moartea sa, a călcat asupra morţii,

i) că este Unul din Sfânta Treime,

j) că este slăvit întocmai cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt; şi imnul se încheie cu strigarea evanghelică, „mântuieşte-ne pre noi”.

Apoi cântăm laudele sfinţilor celor fericiţi din Evanghelii: „Fericiţi cei săraci cu duhul… Fericiţi cei ce plâng… Fericiţi cei blânzi… Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în Ceruri”. Potrivit tipicului, între stihurile fericirilor, se cântă imne din canonul sfinţilor acelei zile sau din canonul praznicului, şi puţin mai apoi troparele şi condacele zilei. În acest chip, Sfinţii sânt chemaţi să se alăture nouă în slăvire. Iar preotul, ieşind afară acum pentru Vohodul Mic[9], cheamă chiar şi Îngerii să se alăture în această proslăvire de obşte, atunci când rosteşte în taină rugăciunea „Stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru… fă [ca] împreună cu intrarea noastră, să fie intrarea sfinţilor Îngeri, cari slujesc împreună cu noi, şi împreună slăvesc bunătatea Ta”. Astfel pământescul, Sfinţii şi Îngerii se pregătesc şi se unesc spre întâmpinarea Domnului, Care vine pentru lucrarea sa pământească. Această manifestare a Domnului  este simbolizată de intrarea cu Cartea Evangheliei, pe care o numim Vohodul Mic. Credincioşii privesc cu evlavie la Evanghelie că la venirea Însuşi Domnului, şi cu bucurie îl întâmpină şi strigă” „Veniţi, să ne închinăm şi să cădem către Hristos”. Intrarea în altar prin Uşile Împărăteşti ar trebui trăită de sfinţiţii slujitori precum intrarea într’o lume mai înaltă, în Împărăţia slavei Sfintei Treimi. Restul rânduielii Liturghiei este într-adevăr o slăvire a Treimii. Începe cu cântarea solemnă a „Cântării celei Întreit-sfinte”. Însemnătatea acestui moment este făcută limpede de rugăciunea preotului: „Dumnezeul cel sfânt, Carele întru sfinţi odihneşti, Cela ce cu glas întreit sfânt eşti lăudat de serafimi, şi slăvit de heruvimi, şi de toată puterea cerească închinat; … Însuţi Stăpâne, priimeşte şi din gurile noastre, celor păcătoşi, întreit sfânta cântare.”

Auzim apoi chemarea la o atenţie sporită: „Înţelepciune! Să luăm aminte!”. Citeţul intonează prochimenul zilei: acesta este un stih din Scriptura Vechiului Legământ, căruia îi dăm un înţeles mai înalt, din Noul Legământ. În mijlocul bisericii, citeţul zice Apostolul[10]. După cântarea întreită Aliluia (slavă Ţie Dumnezeule!), slujitorul ne invită să ascultăm sfânta Evanghelie. Auzim chiar cuvintele Domnului Însuşi, că şi cum am fi de faţă când vorbea cu ucenicii şi cu norodul. După citirea Evangheliei, urmează Ectenia Cererii cu osârdie (stăruitoare) cu întreitul ei „Doamne, miluieşte” şi Ectenia pentru „cei ce se învaţă” (cei chemaţi, a catehumenilor), pentru cei ce se pregătesc de Botez, cu care se încheie a două parte a Liturghiei. De aici, vom trece la cea mai importantă parte, Liturghia credincioşilor.

Doar membrii propriu-zişi ai Bisericii sânt îngăduiţi a lua parte la Liturghia credincioşilor. Din această pricină, catehumenii, cei ce nu sânt încă botezaţi, părăsesc biserica după rugăciunea zisă pentru dânşii. Iarăşi şi iarăşi diaconul rosteşte ectenia de cerere, la care poporul răspunde cântând „Doamne, miluieşte”; aceasta îngăduie preotului să se pregătească în rugăciune pentru restul sfintei slujbe, cu rugăciunile rânduite.

În vremea cântării „Cari pre heruvimi cu taină închipuim”, se face Vohodul Mare (Intrarea Mare), cu darurile pregătite pentru euharistie. Acesta constă în mutarea darurilor de pe proscomidiar[11] pe Sfânta Masă sau „Scaun”, prin Uşile Împărăteşti. Slujirea cu Îngerii, care a marcat Vohodul Mic, este vădită iarăşi cu şi mai multă mărire. Trecerea cu darurile ne înalţă cugetul la venirea Domnului puterilor Însuşi, în această clipă cei din biserică sânt chemaţi să împlinească o lucrare îngerească. Aceasta este înfăţişată în Cântarea Heruvimică: „[Noi] Cari pre heruvimi cu taină închipuim, şi făcătoarei de viaţă Treimi întreit sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească să o lepădăm – că pre Împăratul tuturor priimind, pre Cel [în chip] nevăzut înconjurat[12] de cetele îngereşti. Aliluia.” Mutarea darurilor, care au fost pregătite pentru sfinţire, reprezintă punerea Mântuitorului în mormânt. Ajunşi aici, trebuie să ne concentrăm asupra acelor amintiri sfinte, ale celor trăite de’a lungul Vinerii Mari şi în Sâmbăta Mare a Săptămânii Patimilor, pentru că, mai apoi, la sfârşitul Liturghiei să putem a ne bucura de Învierea şi Înălţarea Domnului. Acum, în timp ce poartă discul şi potirul şi le aşază pe Sfânta Masă, slujitorul se roagă cu cântările din acele zile mari ale Săptămânii Patimilor: „Iosif cel cu bun chip de pre lemn luând preacurat Trupul Tău, cu giulgiu curat înfăşurându-l şi cu miresme, în mormânt nou îngropându-l, l-au pus”. „În mormânt cu Trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în Rai cu tâlharul şi pre scaun ai fost, Hristoase, cu Tatăl şi cu Duhul, toate umplându-le, Cela ce eşti nescris-împrejur”. „Ca un purtător de viaţă, ca un mai înfrumuseţat decât Raiul cu adevărat, şi decât toată Cămara Împărătească mai luminat s-a arătat, Hristoase, mormântul Tău, Izvorul învierii noastre”.

Uşile Împărăteşti şi dvera (perdeaua) din spatele lor se închid după Vohodul Mare, pentru că nimic să nu tulbure rugăciunea concentrată care ne pregăteşte pentru cel mai însemnat moment, al euharistiei. Trebuie să acordăm o atenţie deosebită faptului că Biserica ne pregăteşte pe toţi pentru participarea de mai apoi în sfânta Taină. Ne pregăteşte, mai întâi de toate, prin cererile rugătoare pentru aducerea cinstitelor daruri şi pentru noi înşine; în al doilea rând, ne pregăteşte insuflându-ne cu pace şi dragoste reciprocă, întrebuinţând aceste două strigări, care au acelaşi singur înţeles: „Pace tuturor” şi „Să iubim unii pre alţii, că întru un gând să mărturisim pre Tatăl, pre Fiul şi pre Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită”. În acest timp, preoţii sărută sfintele daruri acoperite şi unul pe altul, salutându-se unul pe celălalt cu cuvintele: „Hristos în mijlocul nostru!” „(şi a fost şi) Este şi va fi!” În al treilea rând, Biserica ne pregăteşte pentru Taină cu mărturisirea credinţei din rostirea Simbolului credinţei[13]. Din timpuri străvechi, a fost rânduit de către Biserică că toţi credincioşii trebuie să ştie Simbolul credinţei pe dinafară, ca o pecete mântuitoare a credinţei, pe care cineva trebuie să o aibă întotdeauna cu sine. Înaintea Simbolului credinţei, se anunţă poporului: „Uşile, uşile, cu înţelepciune să luăm aminte”. Să păzim uşile bisericii de tot ce este în neorânduială; pentru înţelepciunea tainei lui Dumnezeu, noi, cei ce luăm parte la euharistie sau aducem Jertfa cea fără de sânge, să păzim şi uşile sufletului nostru de fiecare gând străin de sfinţenia momentului.

Urmează încă o chemare la atenţie adâncă şi evlavioasă: „Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă cu pace a o aduce”. Credincioşii, uniţi, concentraţi, curăţiţi de suspinurile lor în rugăciune, primesc binecuvântare în numele Sfintei Treimi, cu cuvintele Apostolului Pavel: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatălui şi împărtăşirea Sfântului Duh, să fie cu voi cu toţi”. „Sus să avem inimile”.

După ce ne’a pregătit în asemenea chip pentru sfânta rânduială, necuprinsă cu mintea, a jertfei soborniceşti, tainice şi nesângeroase, Biserica, în cele din urmă, săvârşeşte taina aducerii Jertfei. Dacă lăcaşul are clopote, Biserica ne vesteşte sfinţirea prin dangătele clopotului, pentru că cei dintre credincioşi care nu sânt la biserică să poată mulţumi în acea clipă Domnului. Această sunare din clopote se face la „Cu vrednicie şi dreptate…”.

Preotul se roagă, rostind lunga rugăciune euharistică (care înseamnă literal mulţumire) în timpul cântării „Cu vrednicie şi cu dreptate este a ne închina Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimei ceii de o fiinţă şi nedespărţită”, „Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, plin este cerul şi pământul de slava ta. Osana întru cei din înălţime. Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. Osana celui dintru înălţime”, „Pre Tine Te lăudăm, pre Tine bine Te cuvântăm, Ţie mulţumim Doamne, şi ne rugăm Ţie, Dumnezeul nostru”, şi se opreşte în această rugăciune de taină, pentru a rosti ecfonisurile rânduite, cu glas tare. În timpul cântării „Pre Tine Te lăudăm”, are loc binecuvântarea Sfintelor Daruri: Sfintele Daruri se prefac, în esenţă, în Trupul şi Sângele lui Hristos. Euharistia este o jertfa adusă Dumnezeului Tatăl, şi prin urmare, cererile din acea parte a Liturghiei dintre Vohodul Mare şi încheierea Rugăciunii euharistice sânt adresate Dumnezeului Tatăl. În această rugăciune concentrată, se aduce mulţumire şi laudă, şi ne exprimăm contemplarea noetică (raţională) a slavei lui Dumnezeu, aducând în gând facerea lumii, venirea Fiului lui Dumnezeu, viaţa Sa pământească, Cina cea de Taină, moartea pe Cruce şi Învierea, şi înălţăm o rugăciune că Sfântul Duh să fie trimis peste Darurile ce au fost puse înainte.

Imediat după binecuvântarea Sfintelor Daruri, urmează o pomenire de mulţumire a întregii Biserici cereşti şi pământeşti, „mai ales” (aceasta înseamnă mai presus de toate) pentru Prea-curata Născătoare de Dumnezeu, şi apoi pentru cetele Sfinţilor, şi apoi se face o pomenire pentru bună-starea şi mântuirea tuturor celor apropiaţi, şi pentru odihna celor adormiţi.

Jertfa a fost adusă. Biserica, iarăşi, aduce cântare de slavă Preasfintei Treimi: „Şi ne dă nouă, cu o gură şi cu o inimă, a slăvi şi a cânta preacinstit şi mare încuviinţat numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”, şi cheamă asupra tuturor celor ce se roagă milele marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Trăind un sentiment de apropiere deosebită a lui Dumnezeu de noi, după ectenia de cerere cu răspunsul „Dă, Doamne”, ne arătăm cu bucurie în faţa lui Dumnezeu conştiinţa de a fi înfiaţi prin har că fii ai Lui, Cel ce este Părintele nostru Ceresc: „Şi ne învredniceşte pre noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, a cuteza a Te chema pre Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată” şi cântăm „Tatăl nostru”.

Urmează acum o rugăciune tainică de mulţumire a preotului, şi apoi vozglasul: „Să luăm aminte. Sfintele, sfinţilor”; – cu alte cuvinte, Sfintele Daruri sânt pentru cei vrednici de ele. Acest vozglas se rosteşte când s’a apropiat vremea împărtăşirii cu Sfintele Daruri. Poporul, prin glasul stranei, răspunde: „Unul Sfânt, Unul Domn, Iisus Hristos”; înţelesul acestor cuvinte este că nu îndrăznim să ne numim pe sine vrednici sau sfinţi. Perdeaua se trage, acoperind Uşile Împărăteşti, şi apoi are loc împărtăşirea clerului în altar, precum şi pregătirea Potirului pentru împărtăşirea mirenilor.

Aşa cum la Învierea lui Hristos, piatra a fost dată la o parte de la uşa mormântului Domnului, şi Domnul s’a înfăţişat femeilor mironosiţe (purtătoare de miruri), perdeaua este trasă înapoi şi Uşile Împărăteşti se deschid, iar Hristosul înviat, Paştele nostru, este arătat norodului. Biserica ne invită să’L primim cu bucurie pe Hristos în lăuntrul nostru, cu cuvintele: „Cu frica lui Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste, să vă apropiaţi”. Cei de faţă, întâlnind cu privirea pe Cel ce a Înviat, strigă: „Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. Dumnezeu este Domnul şi s’au arătat nouă”. Iar în altar, la încheierea împărtăşirii, se rostesc cântările pascale: „Învierea lui Hristos văzând”, „Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime”, „O, Paştile cele mari şi preasfinţite, Hristoase! O, Înţelepciunea şi Cuvântul lui Dumnezeu şi Puterea! Dă-ne nouă să ne împărtăşim cu Tine, mai adevărat, în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale”.

Împărtăşania mirenilor este astfel: Biserica îi cheamă pe toţi credincioşii la împărtăşirea cu Sfintele Taine. Ea ne aşteaptă să luăm parte la Dumnezeiasca Masă de nenumărate dăţi. Pentru binele nostru, trebuie să răspundem la chemarea ei. Dar este nevoie să avem grijă că împărtăşirea noastră să fie cât mai vrednică cu putinţă. Pentru aceasta, trebuie să ne pregătim duhovniceşte, prin pocăinţă, aflându-ne la pace cu toţi, întărindu-ne în credinţă şi în frica lui Dumnezeu, pregătindu-ne prin participarea cu rugăciune la dumnezeieştile slujbe ale zilei aceleia, şi pe când este cu putinţă, ale zilei de dinainte, prin citirea canoanelor rânduite înainte de Împărtăşanie, către Mântuitorul, Maica Domnului şi Îngerul Păzitor, şi mai ales prin citirea din inimă a Canonului înainte de Împărtăşire şi a rugăciunilor ce îi urmează.

Nu pentru multă vreme Domnul Înviat a fost văzut vorbind Bisericii. În a patruzecea zi de la Învierea Sa, a apărut ucenicilor Săi pentru ultima dată, i’a binecuvântat şi ei „s’au închinat Lui”. Şi acum Biserica, călăuzind turma lui Hristos, cheamă asupra acesteia binecuvântarea lui Dumnezeu cu cuvintele: „Mântuieşte, Dumnezeule, norodul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta”. Iar credincioşii răspund simţind mulţumire că au primit din tot sufletul binefacerile Sfintei Treimi: „Văzut-am lumina cea adevărată, priimit-am Duhul cel ceresc, aflat-am credinţa cea adevărată, nedespărţitei Treimi închinându-ne, că Aceasta ne-au mântuit pre noi”. Biserica ne întăreşte cu făgăduinţa Domnului de a fi cu noi „Totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor”. Apoi, în vreme ce diaconul priveşte către noi, Sfintele Daruri sânt mutate de pe Sfânta Masă pe Proscomidiar, după ce preotul zice: „Înalţă-Te preste ceruri, Dumnezeule, şi preste tot pământul slava Ta”. Şi astfel sânt ascunse de ochii noştri. Biserica a rânduit să cântăm o mulţumire pentru împărtăşirea cu Sfintele Taine: „Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne”.

Pentru sfinţirea luării Împărtăşaniei, pentru că ne-am unit şi ne-am umplut de cea mai mare bucurie întru Domnul, rostim o ectenie de mulţumire, şi Biserica ne binecuvântează să părăsim lăcaşul, cu vozglasul „Cu pace să ieşim”, şi cu Rugăciunea Amvonului[14]. După cântarea de trei ori „Fie numele Domnului bine cuvântat”, la Liturghia unui praznic se ţine de obicei o omilie[15]. Dar dacă nu este omilie, aşa cum se întâmplă adesea în cursul săptămânii, cei ce s’au rugat nu pleacă fără o povaţă de despărţire. În această povaţă, Biserica ne învaţă cum să ne purtăm în toată vremea, că nişte creştini, în relaţia noastră cu Dumnezeu şi cu cei apropiaţi; povaţa este rostirea Psalmului 33, „Bine voi cuvânta pre Domnul în toată vremea”[16]. Cel ce a slujit Liturghia binecuvântează poporul cu cuvintele „Binecuvântarea Domnului preste voi, cu harul şi cu iubirea Lui de oameni”, şi rosteşte otpustul Liturghiei. Se citesc apoi rugăciunile de mulţumire de după Împărtăşire, pe care noi toţi cei ce am primit Împărtăşania ar trebui să le ascultăm cu atenţie şi cu recunoştinţă.

Astfel se prăznuieşte Cina Domnului, înmânată de către El ucenicilor Săi şi prin ei Bisericii Lui Hristos în toţi vecii. Fiecare moment al Liturghiei, îndeosebi partea ei cea mai însemnată de după Cântarea Heruvimică, este conform cu prăznuirea Liturghiei în străvechea Biserică creştină, aşa cum dau mărturie însemnările scrise ce au ajuns până la noi.

Din Prayer in the World, de Pr. Mihail Pomazanski.

Traducere: Radu Hagiu

***           ***            ***

[1] În capitolele anterioare, părintele Mihail înfăţişează întregul ciclu al slujbelor bisericeşti de zi cu zi, şi evident, vede Liturghia că pe o încununare a acestora, decât că fiind singura slujbă la care ne îngrijim să luăm parte – din nefericire, aceasta este ceea ce obişnuiesc mulţi dintre creştinii ortodocşi de astăzi

[2] rânduiala bisericească

[3] ale Sf. Ioan şi Sf. Vasilie

[4] prothesis

[5] a celor chemaţi

[6] prosfora

[7] Miel

[8] Din Rugăciunile Proscomidiei

[9] Intrarea Mică

[10] o citire din Faptele Apostolilor sau din Epistolii

[11] masa de jertfă

[12] Cuvântul grec original pentru înconjurat înseamnă purtat pe suliţe – se referă la un obicei străvechi de a’l purta pe Împărat sau pe un erou biruitor pe un scut, care era ţinut sus pe vârfuri de suliţe

[13] Crezul

[14] rugăciunea rostită de preot la sfârşitul Liturghiei, când iese din altar şi stă în spatele treptelor amvonului, în mijlocul bisericii

[15] aceasta este un obicei rusesc, în multe biserici omilia sau predica urmează imediat după Evanghelie, că să rămână în cadrul părţii de învăţătură a Liturghiei

[16] din nefericire, omis adesea în practica curentă sau rostit în timpul împărtăşirii preoţilor
Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s