Acatistul Sfantului Stefan cel Mare

Posted: noiembrie 6, 2008 in Lumea Ortodoxiei
Etichete:, ,

480x0_stefan

CONDAC 1

Apărătorului creştinătăţii, binecredinciosului Voievod al Moldovei, celui care cu dreptate şi cu dragoste a cîrmuit poporul încredinţat lui de Dumnezeu, pilduitorului smere­niei creştine şi al iertării celor ce i-au făcut rău, celui cins­tit şi iubit ca un părinte, slăvitului Voievod să-i strigăm : Bucură-te Ştefane, binecredincios Voievod, apărător al creştinătăţii !

ICOS 1

Născut în binecuvîntatul pămînt al Moldovei din drept-măritori creştini, Voievodul Bogdan si Doamna Măria, din pruncie ai fost crescut în dragostea de neam şi credinţă strămoşească, pentru aceea glăsuim :

Bucură-te, că din copilărie ai iubit buna podoabă a casei lui Dumnezeu ;

Bucură-te, ctitorul multor biserici din Ţara Moldovei ; Bucură-te, că şi în Transilvania şi Muntenia ai zidit lo­caşuri sfinte ;


Bucură-te, că prin acestea ai întărit conştiinţa unităţii de neam şi credinţă ;

Bucură-te, că la mănăstirea Zografu! ai ctitorit cu multă dragoste creştinească ;

Bucură-te, cel care cu neţărmuitâ dărnicie ai împodobit sfintele biserici pe care le-ai ctitorit ;

Bucură-te, că prin aceasta Dumnezeu ţi-a sfinţit viaţa ta ;

Bucură-te, că prin înălţarea de biserici şi mănăstiri ai întărit credinţa ortodoxă ;

Bucură-te, că prin zidirea lor ai adus laudă şi mulţumire

Iui Dumnezeu ;

Bucură-te, că zidind biserici pe locurile altora mai vechi ai cinstit pe înaintaşi şi pildă te-ai făcut cîrmuitorilor de

ţară; Bucură-te, că prin aceasta ai arătat vechimea credinţei

noastre vestită nouă de Sf. Apostol Andrei ;

Bucură-te, Ştefane, binecredincios Voievod, apărător al

creştinătăţii.

CONDAC 2

Dorind ca sfintele odoare, pe care le-ai dăruit biserici­lor ;să fie lucrate cu frumuseţea şi după adevărul credinţei ortodoxe, prin aceasta s-a teologhisit dreapta credinţă pe înţelesul tuturor, al celor ce cîntă lui Dumnezeu-; Aliluia !

ICOS 2

Văzînd primejduită credinţa creştinească de păgînătatea ptomană, te-ai aprins şi mai mult de rîvna apărării ei, ce- rînd ajutor de la Dumnezeu şi luînd ca mijlocitori pe sfinţi, pentru aceea cu bucurie strigăm :

Bucură-te, că îndrăzneţ şi iscusit, ai luptat, cu duşmanul

credinţei ortodoxe ; Bucură-te, că Dumnezeu te-a înţelepţit şi ţi-a dat putere

în luptele pe care le-ai purtat ;

Bucură-te, că sfinţii mari mucenici Procopie şi Dimitrie ţi s-au arătat şi te-au întărit în toiul luptelor ;

Bucură-te, că Sf. Mare Mucenic Gheorghe ţi-a fost puru­rea ocrotitor ;

Bucură-te, că icoana acestui mare mucenic s-a zugrăvit

pe steagurile vitejii tale oştiri ;

Bucură-te, că pe acest mare mucenic Gheorghe l-ai dat ocrotitor Mitropoliei Moldovei ;

Bucură-te, că avînd pe aceşti trei sfinţi mijlocitori şi rugă­tori înaintea lui Dumnezeu, ai purtat biruinţă asupra duş­manilor credinţei ;

Bucură-te, că ai biruit nu cu puterea armelor şi mulţimea oştirii, ci cu puterea lui Dumnezeu ;

Bucură-te, că de primejdia morţii, în luptă, nu te-ai spăimîntat ;

Bucură-te, că acolo unde lupta era mai aprigă, tu erai de faţă îmbărbătînd pe ostaşi ;

Bucură-te, că ai luptat pînă la moarte apărînd legea creştinească cu însuşi capul tău ;

Bucură-te, că ai apărat cu preţul vieţii tale şi a oştenilor poarta creştinătăţii ;

Bucură-te, Ştefane, binecredincios Voievod, apărător al creştinătăţii !

CONDAC 3

Cunoscînd că duşmanul doreşte cu tot dinadinsul să cu­cerească nu numai Ţara Moldovei, ci şi întreaga creştinătate ai vestit aceasta celorlalţi conducători creştini, cerîndu-le ajutorul îndatorat pentru apărarea creştinătăţii, dar ei fiind neputincioşi cu sufletul şi slabi în credinţă, te-au lăsat sin­gur în această luptă sfîntă, iar tu luînd putere de la Dum­nezeu ai biruit şi ai cîntat : Aliluia !

ICOS, 3

încredinţat că Dumnezeu te va ajuta să bruieşti duş­manul creştinătăţii, ţi-ai îmbărbătat oştenii cu pilda cu­rajului tău şi apoi i-ai răsplătit după dreptate şi cu dragos­te neţărmuită, pentru aceea glăsuim unele ca acestea :

Bucură-te, înţelepte voievod că în toate ai lucrat cu drep­tate şi cu frică de Dumnezeu ;

Bucură-te, că ai dat pămînt celor lipsiţi, care cu preţul vieţii lor au luptat pentru Neam şi credinţa străbună ;

Bucură-te, că ai învăţat pe cei bogaţi să se lepede de lăcomie şi nedreptate ;

Bucură-te, că ai aşteptat cu dragoste îndreptarea celor potrivnici vieţii tale, binelui Neamului şi credinţei ortodoxe;

Bucură-te, că cei cu totul răi au primit dreaptă răsplă­tire prin tine ;

Bucură-te, că îndrumarea ta creştinească s-a revărsat cu prisosinţă asupra celor greşiţi, pe care i-ai judecat după

dreptate ;

Bucură‘te, că pe tătarul Oană şi pe alţii i-ai iertat ; Bucură-te, că pe Mihul, părtaş la uciderea tatălui tău, I-ai iertat cu totul din inima ta ;

Bucură-te, că aceeaşi îndurare şi iertare ai făgăduit şi celor împreună cu el ;

Bucură-te, că prin aceasta ai împlinit cea mai mare po­runcă dumnezeiască : iubirea vrăjmaşului ;

Bucură-te, că odată cu iertarea le-ai făgăduit şi primirea înapoi a averilor şi a vredniciilor avute mai înainte ;

Bucură-te că spre binele Neamului şi a credinţei ai fă­cut pace, cu cei care te-au vrăjmăşit ;

Bucură-te, Ştefane, binecredincios Voievod, apărător al

creştinătăţii ;

CONDAC.4

Cunoscînd că cei de o credinţă şi chiar de un neam sînt unelte ale duşmanilor ţării şi ai Bisericii lui Hristos, te-ai războit cu ei, învăţîndu-i să cînte cu dragoste lui Dumnezeu : Aliluia !

ICOS 4

înconjurat .fiind de atîţia turci şi tătari şi de alţi duşmani de temut, ai înţeles că numai Dumnezeu te poate ajuta ; drept aceea te-ai silit sâ-l faci voia Lui, pentru aceasta ai luat ca rugător către Dumnezeu şi povăţuitor duhovnicesc pe Sfîntul Daniil Sihastru, pentru care aducem laude ca acestea :

Bucură-te, iubitorule al sihastrilor ;

Bucură-te, fiu duhovnicesc preaiubit al Cuviosului Daniil;

Bucură-te, că prin sfintele tale rugăciuni te-ai întărit în lupte cu duşmanii credinţei şi ai ţării ;

Bucură-te, că pe Sfîntul Daniil cu dragoste I-ai ascultat de a zidi biserici şi mănăstiri ;

Bucură-te, că ţi-ai luminat cugetul prin învăţăturile sfîn-„tului Daniil ;

Bucură-te, că ai înţeles că luptele tale cu acei duşmani erau îndreptăţite înaintea lui Dumnezeu ;

Bucură-te, că prin ele ai apărat ţara, dreapta credinţă şi întreaga creştinătate ;

Bucură-te, cinstitorule al tuturor călugărilor ;

Bucură-te, că rugăciunilor acestora te-ai încredinţat cu întreaga ta familie ; .

Bucură-te, că tu pe aceştia i-ai cinstit ca pe adevăraţi teologhisitori ai frumuseţii vieţii duhovniceşti ;

Bucură-te, că tu acestora le-ai plinit trebuinţele pentru traiul vieţii pămînteşti şi propăşirea vieţii duhovniceşti ;

Bucură-te, Ştefane, binecredincios Voievod, apărător al creştinătăţii !

CONDAC 5

Mănăstirile ctitorite de tine, slăvite Ştefane, s-au făcut adevărate vetre de evlavie a credinţei noastre ortodoxe şi candele luminoase ale cunoaşterii lui Dumnezeu, iar prin scrisul cuvintelor sfinţilor-părinţi ai Bisericii noastre am îvăţat să cîntăm neîncetat lui Dumnezeu : Aliluia !

ICOS 5

Dumnezeul mîntuirii noastre ne-a îndemnat să prive-ghem şi să ne rugăm ca să nu cădem în ispită, iar Apos­tolul Pavel a zis să ne rugăm neîncetat; învăţături pe care tu în inimă si în minte le-ai pus, pentru care laude ca a-cestea aducem ţie:

Bucurâ-te, iubitorule al rugăciunii ;

Bucurâ-te, că rugăciunea ta cu multă osteneală şi mare dragoste ai săvîrşit-o ;

Bucură-te, că rugăciunea ai înjugat-o cu postul şi aju­na rea ;

Bucură-te, că prin ea ai biruit pe vrăjmaşii văzuţi şi ne­văzuţi ;

Bucură-te, că prin ea ai cunoscut mai bine pe Dumnezeu;

Bucură-te, statornicule rugător pentru cei vii şi pentru cei morţi ;

Bucură-te, că prin ea ţi-ai curăţit sufletul ;

Bucură-te, că prin rugăcine şi post ai dobîndit mare bucurie duhovnicească ;

Bucură-te, că tu prin rugăciune ai rămas pururea în unire duhovnicească cu moşii şi strămoşii, cu care te-aî bucurat ;

Bucură-te, că prin post si rugăciune ţi-ai agonisit sme­renie ;

Bucură-te, că prin post şi rugăciune ţi-ai luminat sufle­tul şi mintea ;

Bucură-te, că înainte de a începe lupta cu duşmanii credinţei, prin post şi rugăciune te-ai pregătit cu oştirea pentru a primi cu vrednicie Sfintele Taine.

Bucură-te, Ştefane, binecredincios Voievod, apărător al creştinătăţii !

CONDAC 6

Cunoscînd că diavolii şi slujitorii lui sînt biruiţi numai cu postul şi rugăciunea, la acestea ai alergat pururea cu umi­linţă şi credinţă, cîntînd lui Dumnezeu: Aliluia !

ICOS 6

Iubind statornic pe Hristos pururea te-ai îndreptat cu dragoste creştinească către cei din nevoi, fraţi mai mici ai Lui, pentru care grăim acestea :

Bucură-te, ajutătorul celor săraci;

Bucură-te, că pe ei i-ai iubit pentru dragostea lui Hristos;

Bucură-te, că i-ai ocrotit de lăcomia celor prea bogaţi ;

Bucură-te, că multe familii tinere ai ajutat ;

Bucură-te, că milosteniile tale bucurie mîntuitoare a adus celor săraci ;

Bucurâ-te, că miluirea săracilor scară către cer ţi s-a făcut ;

Bucură-te, că rugăciunea şi postul cu milostenia le-ai unit ;

Bucură-te, că iconom credincios al darurilor lui Dum­nezeu te-ai arătat, milostenie fâcînd;

Bucură-te, că prin bogăţiile pămînteşti, făcute milostenie, cele duhovniceşti ai agonisit;

Bucură-te, că împărţind cele stricăcioase şi trecătoare, cele nestricătoare şi veşnice ai agonisit ;

Bucură-te, învăţătorule al milei şi prietenul săracilor ;

Bucură-te, că nu ţi-ai lipit inima de bogăţiile pămînteşti ;

Bucură-te, Ştefane binecredincios Voievod, apărător al creştinătăţii !

CONDAC 7

Iubitor de Dumenezu fiind te-ai milostivit să dai iertare şi slobozenie tătarului Oană şi altora ca el, dîndu-le astfel mîngîiere şi bucurie sufletească, iar cei miluiţi de dragos­tea ta creştinească au cîntat lui Dumnezeu: Aliluia !

ICOS 7

Din pricina neascultării, strămoşii neamului omenesc au fost scoşi din rai, iar prin smerenia şi ascultarea Maicii Domnului s-a întrupat în pîntecele ei cel pururea fecioresc Mîntuitorul lumii, iar noi cu bucurie cîntăm ţie unele ca acestea :

Bucură-te, pilduitorul smereniei ;

Bucură-te, că prin ea ai surpat uneltirile vrăjmaşului diavol ;

Bucură-te, că prin ea ţi-ai făcut din duşmani prieteni ;

Bucură-te, că smerindu-te ai potolit pornirile răzbună­toare ale duşmanilor Neamului şi credinţei ortodoxe ;

Bucură-te, că biruinţele tale le-ai pus pe seama puteri’r lui Dumnezeu şi nu a iscusinţei tale ;

Bucură-te, că înfrîngerile tale le-ai socotit ca pedeapsă a lui Dumnezeu pentru păcatele tale ;

Bucură-te, că prin aceasta te-ai păzit de duhul mîndriei ;

Bucură-te, că prin smerenia ta te-ai înălţat deasupra oricărei deşertăciuni lumeşti ;

Bucură-te, că te-ai smerit pe tine ca să înalţi ţara şi Bi­serica pe culmile adevărului şi frumosului credinţei stră­bune ;

Bucură-te, că pentru smerenia ta Dumnezeu ţi-a dat da­rul înţelepciunii şi îndrăzneală în lupta cu duşmanii cre­dinţei şi ţării ;

Bucură-te, că smerindu-te ţi-ai pus toată încrederea îrv Dumnezeu ;

Bucură-te, că smerenia ţi-a fost cumpănă dreaptă în cîrmuirea ţării tale ;

Bucură-te, Ştefane, binecredincios Voievod, apărător a\ creştinătăţii.

CONDAC 8

Văzînd cum mulţimea duşmanilor ameninţau tot mai mult ţara şi credinţa strămoşească te-ai luptat cu bărbăţie îpreună cu credincioşii tăi oşteni, dar nici aceste necazuri nu te-au despărţit de dragostea pentru Hristos, ci mai vîr-tos ai cîntat lui Dumnezeu : Aliluia !

ICOS 8

,,Veniţi la M/ne toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi”, a zis Domnul, iar apostolul grăieşte : prin multe necazuri se cade nouă să intrăm in „împărăţia lui Dumnezeu” ; la aceste cuvinte tu slăvite Ştefane luînd a-minte, crucea vieţii tale ţi-ai purtat-o cu vrednicie creşti­nească, pentru care noi îţi aducem laude ca acestea :

Bucură-te, vrednicule ostaş al lui Hristos ; .

Bucură-te, că necazurile vieţii tale cu dragoste creşti­nească le-ai răbdat ;

Bucură-te, că nici moartea celor patru copii nu ţi-a slă­bit dragostea pentru Hristos ;

Bucură-te, că prin aceste necazuri ai înţeles vremelnicia vieţii pămînteşti ;

Bucură-te, că prin acestea tu te-ai întărit în credinţă ;

Bucură-te, că necazurile vieţii le-ai socotit crucea ta dată ţie de puitorul de nevoinţe, Hristos Domnul nostru ;

Bucură-te, că jugul \<peţii l-ai socotit bun şi povara neca­zurilor ei uşoară ;

Bucură-te, că deşi copleşit de durerea înfrîngerii în lupta cu duşmanii credinţei, n-ai deznădăjduit ci ai dat ascul­tare cuvintelor mamei tale;

Bucură-te, că pentru Dumnezeu iubind ţara şi credinţa ai urmat sfaturile mamei tale şi te-ai încredinţat rugăciunilor ei ;

Bucură-te, că prin necazuri te-ai întărit în dragostea lui Hristos ;

Bucură-te, că prin toate necazurile îndurate tu ai mulţu­mit lui Dumnezeu ca şi Iov ;

Bucură-te, pilduitorule al răbdării ;

Bucură-te, Ştefane, binecredincios Voievod, apărător al creştinătăţii !

CONDAC 9

Rănit fiind la picior în fupta de la Chilia, ai răbdat pînă

la sfîrşitul vieţii cu tărie creştină pilduitoare, gîndindu-te

pururea la suferinţele Mîntuitorului pe cruce, pentru care
ne
încetat ai cîntat lui Dumnezeu : Aliluia !

ICOS 9

Stăpînit fiind de credinţa în învierea morţilor şi de dra­gostea faţă de părinţii, de moşii şi strămoşii după trup, tu

acestora le-ai dat neîncetat cinstirea cuvenită prin fapte creştineşti, pentru care noi te lăudăm cu acestea:

Bucură-te, fiu binecinstitor al părinţilor care te-au născut;

Bucură-te, cinstitorule al moşilor şi strămoşilor din care ai odrăslit ;

Bucură-te, că ai împodobit mormintele lor cu pietre lu­crate cu mare iscusinţă ;

Bucură-te, că prin aceasta ai arătat dragostea ta faţă de ei şi după moartea lor ;

Bucură-te, că prin aceasta tu ai mărturisit credinţa şi nădejdea ta nestrămutată în viaţa^/eşnică şi învierea cea de obşte ;

Bucură-te, că prin rugăciunile tale pentru ei ai rămas nedespărţit sufleteşte de ei ;

Bucură-te, că prin punerea pietrelor de mormînt ne-ai dat pildă de cinstire a înaintaşilor ;

Bucură-te, că pietrele de mormînt puse de tine sînt pie­tre ale dreptei credinţe în învierea celor morţi ;

Bucură-te, că împodobirea lor tălmăceşte dragostea ta pentru frumosul duhovnicesc al credinţei strămoşeşti ;

Bucură-te, că înscrisul de pe ele teologhiseşte nădejdea ta în învierea celor adormiţi ;

Bucură-te, că pe strămoşi i-ai avut pururea povăţuitori ai dragostei de neam şi credinţă ;

Bucură-te, că icoana sufletului părinţilor tăi tari în cre­dinţă şi statornici în rugăciuni ai purtat-o în inima şi mintea ta ;

Bucură-te, Ştefane, binecredincios Voievod, apărător al creştinătăţii !

CONDAC 10

Cinstirea cejor răposaţi ai arătat-o nu numai părinţilor după trup împreună cu moşii şi strămoşii, ci şi oştenilor căzuţi în luptă pentru Neam şi credinţă, pentru care la Răz-

boieni ai pus la temelia bisericii, ca pe nişte sfinte moaşte, osemintele eroilor căzuţi în luptă acolo, pentru care împre­ună cu ei ai cîntat neîncetat lui Dumnezeu : Aliluia !

ICOS 10

Deschizîndu-ţi urechile inimii tale la cuvintele apostoleşti: ,,Pentru mine viaţa este Hristos si moartea un cîst/’g” pu­rurea ai cugetat la ceasul morţii, pentru care îţi aducem laude ca acestea :

Bucură-te, că pururea ai avut în suflet aîndul morţii ;

Bucură-te, că prin acesta ai luat aminte la înfricoşata ju­decată a lui Dumnezeu ;

Bucură-te, că cu tot dinadinsul te-ai pregătit pentru a da răspunsul cel bun şi să fii numărat în ceata celor de-a dreapta ;

Bucură-te, că pentru tine moartea trupească a fost so­cotită strămutare de la cele vremelnice la cele veşnice ;

Bucură-te, că pentru aceasta ai zidit biserica Putna unde să te odihneşti întru nădejdea învierii şi a vieţii de apoi.

Bucură-te, că pe cîmpul da luptă cu duşmanii neamului şi ai credinţei pururea avînd înaintea ochilor moartea nu te-ai înfricoşat de ea ;

Bucură-te, că pururea avînd gîndul morţii în suflet oi îţeles mai bine vremelnicia acestei vieţi ;

Bucură-te, că nici în ceasul morţii n-ai uitat să te îngri­jeşti de binele şi apărarea ţării şi a credinţei ortodoxe ;

Bucură-te, că poveţele tale părinteşti date în ceasul mor­ţii au rămas pentru oastea ţării şi pentru noi, toţi urmaşii tai, ca un testament sfînt ;

Bucură-te, Ştefane, binecredincios Voievod, apărător al creştinătăţii !

CONDAC 11

Cind ai pus să se scrie pe piatra mormintului tău că ,,ie-aî strămutat la locaşurile da veci” tu ai teologhisit des-

pre viaţa veşnică ca unul din marii părinţi ai Bisericii lui Hristos, pentru care noi cîntăm lui Dumnezeu : Aliluia !

ICOS 11

Iubind pe Hristos ai apărat credinţa ortodoxă pină la moarte cu capul tău, iar frumuseţea şi adevărul ei le-ai provăduit prin măiestria cu care ai pus să se lucreze sfin­tele locaşuri de închinare şi sfintele odoare trebuitoare slujbelor Bisericii noastre, pentru care noi grăim :

Bucură-te, pururea propoveduitor al credinţei ortodoxe ;

Bucură-te, că intrînd în bisericile zidite de tine îndată îl simţim pe Dumnezeu aproape de noi ;

Bucură-te, că în aceste sfinte locaşuri stînd la rugăciune ne simţim una în cuget şi lucrarea cea bună ;

Bucură-te, că prin acestea se întăreşte unirea noastră în

credinţa ortodoxă ;

Bucură-te, că sfintele odoare a!e bisericilor sînt purtă­toare de sfinte icoane ;

Bucură-te, că aceste sfinte icoane ne arată chipul lui

Dumnezeu în om ;

Bucură-te, că privind la ele şi rugîndu-ne vedem chipul nostru omenesc îndumnezeit ;

Bucură-te, că prin icoana Răstignirii ne învăţăm dragos­tea lui Dumnezeu pentru noi oamenii ;

Bucură-te, că privind la icoana Punerii Domnului în mor-mînt învăţăm cum la ceasul morţii să luăm aminte.

Bucură-te, că închinţnd bisericile ctitorite deline lui Hris­tos ai ca mijlocitori şi rugători către Dumnezeu pe Maica Domnului şi pe sfinţi ;

Bucură-te, că în cărţile sfinte scrise din porunca ta fru­mosul artistic se împleteşte cu cel duhovnicesc al cuvintelor mîntuitoare ce se află în ele ;

Bucură-te, că ai iubit cuvintele ziditoare de suflet şi te-ai lepădat de cele ale filosofici deşarte ;

Bucură-te, Ştefane, binecredincios Voievod, apărător al creştinătăţii !

CONDAC 12

Cunoscînd că taina întrupării lui Dumnezeu şi îndumne-zeirii omului se descoperă cel mai bine prin sfintele icoane şi slujbele bisericii în sfintele locaşuri de închinare, pe acestea tu ni le-ai lăsat moştenire sfîntă, ca să putem cînta lui Dumnezeu cu adevărat : Aliluia !

ICOS 12

Atît de mult ai iubit ţara şi poporul încît la moartea ta ai fost plîns de toţi ca un părinte, iar firea pămîntească, dealurile şi pădurile şi ele s-au tînguit cu amar, dar s-au mîngîiat cu încredinţarea că vei rămîne duhovniceşte în chip tainic mai departe apărător şi ocrotitor al tuturor, de aceea laude ca acestea aducem ţie:

Bucură-te, că eşti părtaş la durerile ce le-a îndurat po­porul tău de-a lungul veacurilor ;

Bucură-te, că în mormînt fiind multă durere ai simţit la răpirea Bucovinei ;

Bucură-te, că multă nădejde ne dai în dobîndirea drep­tăţii noastre, iar oastei ţării noastre eşti pururea ocrotitor ;

Bucură-te, că la mormîntul tău aduni pe tinerii iubitori de neam şi cinstitori ai strămoşilor ;

Bucură-te, că mormîntul tău loc de mîngîiere şi înălţare sufletească ni s-a făcut ;

Bucură-te, că îngenunchind înaintea mormîntului tău te simţim că nu ai murit, ci ne dai tărie vrerilor noastre sfinte si lumină gîndurilor noastre pentru neam şi credinţă ;

Bucură-te, că glasul tău se face auzit prin sunetul clopo­tului Buga ;

Bucură-te, că ne călăuzeşti cu lumina candelei ce străju­ieşte pururea aprinsă la mormîntul tău ;

Bucură-te, că pace, nădejde şi bucurie duhovnicească dai sufletelor noastre atunci cînd asupra noastră se abat furtunile năvălirilor duşmanilor neamului şi credinţei noas­tre ;

Bucurâ-te, că ia auzul numelui tău orice gură rău vorbi­toare amuţeşte, iar oştirea ţării noastre noi puteri sufleteşti

dobîndeşte ;

Bucură-te, că la pomenirea zilei tale de strămutare la cele veşnice aduni la mormîntul tău pe toţi fiii neamului într-un cuget şi aceeaşi simţire creştinească ;

Bucură-te, că tu insufli înţelepciune şi pricepere slujito­rilor cuvîntului ce cu iscusinţă versuiesc şi povestesc faptele tale, prin care ai înveşnicit slava poporului tău ;

Bucură-te, Ştefane, binecredincios Voievod, apărător a! creştinătăţii !

CON D AC 13

Stînd înaintea mormîntului tău,, slăvite Ştefane, cinstim pomenirea ta, lăudăm faptele tale minunate prin care ai apărat credinţa noastră strămoşească şi întreaga creştină­tate, lăudăm milostivirea şi iubirea ta creştinească prin care ai iertat pe cei ce ţi-au făcut ţie rău, ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne învrednicească şi pe noi să urmăm faptele tale chezăşuitoare de mîntuire, ca împreună cu tine să cîntăm lui Dumnezeu : Aliluia !

(acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zice icosul întîi.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s