Criza Finaciara,un inceput pentru „Criza artificialã”?

Posted: noiembrie 16, 2008 in Articole, Inselari, Politic
Etichete:, , ,

bursa3

de Hristodul Aghioritul


Trebuie sã cunoasteti cã nu va fi posibil ca acest sistem de control mondial sã se instaureze pe fatã, adicã inspiratorii lui nu vor veni sã ne spunã niciodatã în fatã: ”Vrem sã vã desfiintãm libertatea personalã si sã vã punem sub un control non-stop”. Dimpotrivã, atunci popoarele s-ar ridica, si ”ambasadorii” sistemului n-ar stii unde sã se mai ascundã. Trebuie, prin urmare, sã aplice mai întâi o politicã si sã-i punã la cale introducerea, fãcând într-o primã fazã ca poporul sã simtã nevoia unui sistem, o nevoie însã creatã de o crizã artificialã. Sã dãm câteva detalii:

Sã luãm spre exemplu problema drogurilor. Probabil veti fi observat cã dacã mai înainte existau legi severe pentru cei ce foloseau si vindeau droguri, fenomenul era rar; când si când mai auzeam de câte un narcoman. Incet, încet însã, s-a pus la cale elasticizarea legilor. Astfel au fost blocate actiunile politistilor si astãzi am ajuns în punctul în care traficantii de droguri sunt judecati formal si eliberati în scurt timp, luându-si de la capãt comertul, fãrã sã se teamã de nimic. Acestlucru, asa cum toti ne dãm seama, a avut ca rezultat faptul cã o mare parte din tineretul Greciei cunoaste experienta drogurilor. Pãrintii copiilor dependenti de droguri, dar si pãrintii celor care se tem ca nu cumva copiii lor sã sfârseascã prin a se droga sunt indignati de acesti traficanti care le duc copiii la dezastru si protesteazã în toate directiile, cerând sã se facã ceva pentru ca cei responsabili sã fie arestati.

In timp ce cetãtenii se gãsesc într-un asemenea punct al disperãrii si cer stãruitor sã se facã ce va pentru combaterea traficului, cu droguri care, asa cum am spus, în mod artificial a fost adusã pânã la acest punct, auziti de pe buzele unor ministri propunerea de a se desfiinta si legile care mai existã si de a se legaliza cultivarea drogurilor, ca sã poatã fi liber cultivate, chiar si în ghiveciul de pe balcon. Ne închipuim cã întelegeti acum unde ar duce, într-o primã fazã, cultivarea liberã, circulatia si întrebuintarea drogurilor usoare. Este de la sine înteles cã le vor consuma tot mai multi tineri. Prin urmare, factorii responsabili vor cãuta sã-i gãseascã pe traficantii de droguri puternice, în timp ce deja comertul lor va fi în floare. Pe mãsurã ce problema va deveni mai arzãtoare, se vor întâmpla douã lucruri: vom fi din ce în ce mai disperati si mai indignati, vom cere cu disperare sã se ia mãsuri si sã fie prinsi si pedepsiti vinovatii, în timp ce, pe de altã parte, vom asculta justificãri absurde de genul: ”Nu-i putem combate pe traficantii de droguri, pentru cã nu-i putem gãsi”, indifere nt dacã atelierele producãtoare de droguri din Turcia sau din Scopije lucreazã nestânjenite zi si noapte.

In acest punct, criza artificialã pe care o urmãreau si-a atins scopul. Lumea a ajuns în punctul de a cere cu disperare o solutie si momentul ”servirii” sistemului celui mai totalitar, a celui mai lipsit de libertate si a celui mai antidemocratic a sosit. Ba chiar sub forma de acadea. Infãtisându-ni-se drept mântuitorii nostri, ne vor spune cã trebuie sã aderãm la acordul Schengen si sã votãm o lege care sã permitã culegerea de informatii si prelucrarea lor si, de asemenea, sã dãm fiecãrui om un numãr de cod unitar de înregistrare care, în ultima fazã, se va afla pe mânã sau pe frunte, pentru a putea în acest fel, într-o fractiune de secundã, sã localizeze infractorii prin satelit, sã verifice la bancã depunerile de bani ”murdari”; si, în acest fel, bietii pãrinti care îsi vãd copiii stingându-se nu mai au altã iesire decât aceea de a accepta solutia care li se propune (chiar dacã, în conditii diferit e, nu le-ar fi plãcut) pentru cã trebuie sã punã mai presus de libertatea lor viata copilului lor. De altfel, cei mai multi oameni preferã formula: ”Mai bine robi si vii, decât morti si liberi”. In mod firesc, atunci când se vor aplica toate aceste planuri dictatoriale, sã nu credeti cumva cã va fi combãtut comertul cu droguri, pentru cã toti stiti foarte bine cine sunt aceia care se gãsesc în spatele traficantilor si ce interese urmãresc si stiti cã ceea ce îi intereseazã este ca popoarele sã fie narcotizate, ca sã nu înteleagã foarte bine unde sunt conduse si sã nu poatã reactiona. Martor al tuturor lucrurilor pe care le spunem invocãm poporul Frantei care, dupã ce a pãtit ce am pãtit si noi si a fost nevoit sã semneze acordul si sã fie pus sub urmãrire, a vãzut cu surprindere cã nu numai cã drogurile nu s-au redus, ci cã, dupã validarea acordului si dupã suspendarea controlului vamal, Franta a fost inundatã de droguri care vin din Olanda.

Aici întrebãm: Oare nu cumva si lor li s-a spus cã acordul Schengen a fost fãcut pentru combaterea drogurilor si a criminalitãtii ? Credem cã întelegeti pânã aici putin din ritualul lor întunecat. Acum nu rãmâne decât ca dumneavoastrã singuri sã urmãriti toatã punerea la cale a acestei crize artificiale, la toate nivelurile vietii noastre si dumneavoastrã singuri sã constatati cã este adevãrat ceea ce spunem, adicã: 1. mai întâi infractiunile grave nu vor mai fi pedepsite, iar legile vor deveni mai elastice, domnind astfel fãrãdelegea care minimalizeazã infractiunile mari, transformându-le în delicte minore; 2. vine mai apoi constientizarea de cãtre noi toti a adevãratei situatii si, astfel, vom începe sã cãutãm cu disperare o solutie pentru aceastã problemã; 3. va veni ”solutia” pe care o vor propune ”mântuitorii” nostri, într-o primã fazã prin promovarea unei cãrti electronice si, în stadiul final, prin punerea la cale a fixãrii codului pe mânã sau pe frunte, asa cum bine scrie si cuviosul pãrinte Paisie:

”Asadar, în spatele acestui sistem perfect al cardului de deservire de sigurantã realizat pe computer, se ascunde o dictaturã mondialã si robia Antihristului (Apocalipsa 13, 16)”.

Pentru a vedea cum va arãta peisajul în ansamblu, ne vom referi la câteva cazuri unde deja criza artificialã este destul de înaintatã. Furturile cer ca solutie retragerea banilor si adoptarea unui card electronic. Vã vom lãsa însã sã luati singuri initiativa si sã vedeti cum se pregãteste criza artificialã a cresterii numãrului de furturi, pentru cã toti trebuie sã întelegem ce cântec ne cântã, si cum vor izbuti sã ne facã sã dansãm pe el.

Cresterea comertului cu prunci, a adoptiilor ilegale s.a.m.d. constituie un alt exemplu. Vedeti ca prin elasticizarea legilor a crescut la maximum si aceastã problemã. Veti vedea cã solutia care va fi propusã va fi implantarea unui microcip noilor nãscuti încã de la nastere, pentru a putea fi urmãriti si pentru a nu fi pierduti. 0 micã demonstratie ne-o fac implantând încã de pe acum microcipuri animalelor. Astfel, sustin ei, controleazã animalele fãrã stãpân si gãsesc, prin satelit câinii pierduti, dar si pe stãpânul lor.

Combaterea evaziunii fiscale este încã o pietricicã la edificiul propagandei lor. Vã gânditi la încãrcarea impozitelor si asa insuportabile pe care ni le impun încontinuu, în timp ce, pe de altã parte, protesteazã pe motiv cã cei mai bogati nu-si plãtesc impozitele. De notat cã, dacã dumneavoastrã datorati 70.000 de drahme pe care nu-i aveti, vã confiscã averea, în timp ce celor foarte bogati însusi Statul le dãruieste datorii de miliarde, care, fireste, vã împovãreazã pe dumneavoastrã. Gânditi-vã la criteriile obiective care pentru multi sunt nedrepte, iar, pe de altã parte, constatati cã ne servesc acest ”plan salvator” care are drept scop combaterea evaziunii fiscale.

Vedeti cresterea criminalitãtii. Admirati elasticitatea legilor. Am ajuns asadar ca o crimã sã echivaleze cu 10 ani de închisoare; si chiar mai mult, pe zi ce trece pedeapsa poate sã se micsoreze. Asadar, cineva care are predispozitie spre a ucide deja nici nu mai e bãgat în seamã.

Cei care pun la cale subteran planurile UE, voind sã sporeascã si mai mult aceastã crizã artificialã, au ales calea economiei. Din acest motiv obligã guvernele si le forteazã sã impunã ”stoarcerea” economicã a popoarelor lor, urmând sã coboare indicii economiei la limita pe care o doresc. Lucrul acesta are drept rezultat faptul cã tãrile îsi vor supune cetãtenii unei menghine economice, punându-le impozite împovãrãtoare, cerându-le diverse contributii bãnesti, impunând aproape dublarea criteriilor obiective si reducerea ajutoarelor sociale cu rezultatul ca, pe de o parte, sã scadã într-un fel indicii economici ai tãrilor si sã creascã în acelasi timp alti indici pânã la maximum. Multe întreprinderi sunt nevoite sã se închidã. Anul acesta s-a anuntat cã se vor închide 65% din întreprinderile mici si mijlocii, datoritã impunerii unor criteni obiective suplimentare. Anumite întreprinderi, pentru a supravietui, sunt nevoite sã recurgã la evaziune fiscalã sau sã mituiascã functionarii de stat, urmând ca numai î n felul acesta sã-si regleze afacerile. Deci, când toate acestea se întâmplã la nivelul întreprinderilor, întelegeti – cu somajul care deja domneste – ce se întâmplã la nivel personal si social. Incepe sã creascã indicele furturilor, al criminalitãtii, al comertului cu prunci, adoptiile ilegale, exploatarea minorilor, pederastia, crimele pentru exploatarea organelor umane, comertul cu droguri s.a.m.d. Lumea, pierdutã într-un haos economic care deja se impune si traversatã de urmãrile acestei mizerii economice, se refugiazã în droguri pentru a-si uita, chiar si pe moment, problemele, în timp ce cu sigurantã mai înainte unii au avut grijã sã-i niveleze toate valorile si toate idealurile.

Cresterea acestor indici creeazã o destindere a coeziunii sociale. Asadar, nu este întâmplãtor faptul cã au ales convergenta economiilor în vederea unificãrii Europei, pentru cã aceastã convergentã duce la pauperizare, a cãrei urmare naturalã este devierea de la valorile morale. Aceastã Europã, prin acest mod nedemocratic pe care îl impune, nu s-ar putea instaura altfel si nu s-ar realiza decât ”strângând” prin aceastã metodã popoarele, încât sã o considere mai degrabã salvatoarea lor, pentru cã se presupune cã astfel va lua sfârsit martiriul lor. Programul UE are niste performante foarte dure: reducerea indicilor economiei cu tot ceea ce implicã, având drept urmare cresterea tuturor indicilor numiti mai sus (de criminalitate etc.), dar si a altora, pe care din motive de spatiu n-o sã-i amintim aici. Astfel domneste fãrãdelegea si crima. Rezultatul ? Poporul, opresat de mãsurile economice împovãrãtoare si de decãderea moralã, va cãuta cu disperare pe cineva care sã-i dea posibilitatea sã respire din nou. A ceastã cerere disperatã a poporului nu va fi auzitã decât atunci când disperarea sa va ajunge la culme din cauza propriilor lui oameni politici si din cauza mãsurilor nationale. Atunci, firesc, aceste cercuri obscure îsi vor promova ”omul”, dar si sistemul perfect de control mondial si desfiintarea libertãtii personale, cu justificarea cã aceasta e solutia pentru scãderea indicilor criminalitãtii, ai coruptiei etc, indici care din cauza politicii severe de austeritate au urcat la cote foarte înalte.

Acordul Schengen trebuia sã fie ”servit” cu fatã socialã, ca un panaceu pentru combaterea crimei si a comertului cu droguri. Iar poporul pe jumãtate mort din cauza mãsurilor împovãrãtoare îi va ruga pe acestia sã-si asume sarcina de a-l scoate din impas, declarându-le cã se predã fãrã conditii si se supune acestui nou sistem de control universal pe care îl va accepta ca necesar pentru functionarea largã a societãtii. Pe de o parte, vor da indicatii pentru o austeritate mai mare, iar pe de altã parte ”vor servi” acest sistem economic controlat la nivel mondial, prin care vor fi acordate facilitãti numai la început si numai în anumite cazuri si numai în procent de 50%, celor care optional aderã la el. Restul de 50% pe care îl vor dãrui acestora va fi rãscumpãrarea libertãtii lor prin desfiintarea intimitãtii vietii particulare si personale.

Fireste, dacã am continua, ar trebui sã enumerãm toate câte se pun la cale, dar nu ne-ar ajunge tomuri întregi. De aceea, pentru cã nu subestimãm judecata si puterea dumneavoastrã de întelegere, pur si simplu am atins în treacãt câteva din aceste probleme; am fãcut-o ca sã cunoasteti lãmurit cã, dacã într-o zi veti citi în ziare sau veti auzi la televizor despre denunturi cã la pasajele pentru autovehicule, unii, întelesi cu functionarii, nu-si plãtesc taxa, municipalitatea pierzând astfel în fiecare an miliarde de drahme, asteptati-vã ca în scurt timp sã auziti cã s-a gãsit si solutia ! Aceste pasaje rutiere, se va spune, vor deveni electronice, si în felul acesta municipalitatea va înceta sã mai piardã bani. Verificati cu atentie intervalul de timp scurs între primul comunicat, care vã anuntã problema, si cel de-al doilea, în care vi se aratã solutia gãsitã; veti vedea ce ”inventatori” avem, care numai în câteva zile sunt gata sã instaleze pasajele electronice pentru autovehicule ! Principala caracterist icã a acestei solutii va fi, bineînteles, un control deplin, pentru cã exercitând un control electronic la aceste pasaje rutiere, ele vor servi totodatã si pentru culegerea si prelucrarea de date. La banca nationalã de date se înregistreazã ora la care a trecut cutare sau cutare automobil, de exemplu dacã a trecut pe la pasajul de la Malgaron. Dacã a trecut si pe la pasajul de la Katerinis, presupun cã masina se îndreaptã cãtre Atena. Socotind timpul pe care l-a fãcut pentru a strãbate distanta dintre Malgaron si Katerinis, care, sã spunem, ar fi de 20 de minute, ajung la concluzia cã viteza cu care a circulat automobilul respectiv era de 140 de km/h. In acest caz trebuie sã-i fie trimisã acasã o citatie pentru depãsirea limitei de vitezã. La pasajul de la Shimatariou a ajuns dupã 8 ore, ceea ce nu e natural, dacã socotim viteza cu care mergea la început. Incrucisând toate aceste date, se descoperã cã un alt automobil care a plecat din Atena avea aceeasi întârziere exact între cele douã pasaje rutiere. In banca de informatii descoperim urmãtorul element: în Karavomilo, în taverna ”To Limani” (Portul), soferul primului automobil a plãtit la masã 60.000 de drahme, lucru care aratã cã de fapt a fãcut cinste altora. Evident, acelora care cãlãtoreau în celãlalt automobil, care a avut aceeasi întârziere. Trebuie analizate aceste date din dosarul lor pentru a se constata dacã cei care s-au întâlnit participã la o actiune comunã sau pur si simplu dacã se potrivesc ca mod de gândire sau dacã convingerile lor religioase si politice sunt aceleasi etc.

Sã nu ne lãsãm pãcãliti de acadea si sã încercãm sã vedem ce se ascunde în spate.

Comentarii
 1. […] ProOrtodoxia: Criza Finaciara,un inceput pentru “Criza artificiala”? […]

 2. […] Criza Financiara,un inceput pentru “Criza artificialã”? – Ier. Hristodul Aghioritul […]

 3. […] Criza Finaciara,un inceput pentru “Criza artificialã”? […]

 4. […] Criza Financiara,un inceput pentru “Criza artificialã”? – Ier. Hristodul Aghioritul […]

 5. seamanbasil37 spune:

  asa este , eu de mult simt si propovaduiesc acest lucru si aceste idei si lumea zice ca sunt nebun dar eu stiu si vad ce se intampla in jurul meu ,sper ca bunul dumnezeu sa ma foloseasca ca unealta a lui pentru lucrarea lui .
  stiu ce am de facut si ma rog la dumnezeu sa ma ajute si sa ma lumineze sa pot salva si pe altii dar sincer cred ca traim vremurile de pe urma ,daca totul se petrece cu atata repeziciune o sa fim incet pusi in fata faptelor antihristului si fiecare o sa culegem ce am semanat .
  nu toti se vor mantui ,catolicii sunt in dusi in eroare iat ortodoxia este dezbinata din cauza ecumenismului ,RUGATI VA LA DZEU SA VA LUMINEZE FRATILOR

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s